ADHD-hjernen og hvordan den påvirker evnen til å tenke og reflektere

Tydelig grensesetting, konsekvenser, disiplin og belønning er vanlig i barneoppdragelsen. Vi bruker klistremerker eller poeng for å styre eller kontrollere barnets atferd. Vi bruker timeout, ikke som straff men for å "tenke over hva du har gjort».
 
Vel og bra, hvis barnet hadde hatt den mentale kapasiteten til å tenke over hva de har gjort når de har en negativ følelse i kroppen. 
 
Alle mennesker blir vi født med en hjerne som ikke er ferdig utviklet. Vi har enda ikke utviklet evnen til tenke og reflektere, til å styre og regulere oss selv. Det er en utvikling som skjer gradvis. Den delen som imidlertid er utviklet fra vi kom til denne verden, er den primitive delen av hjernen, det er overlevelseshjernen vår, som tar vare på oss når vi kommer opp i farer.
 
i den primitive delen av hjernen, skjer det ingen tenkning, den delen responderer utelukkende på impuls. Jeg kommer straks tilbake til det. 
 
Det er viktig å være klar over at personer med ADHD ikke har en hjernefeil, men det er nervebaner som er koblet på en annen måte. Det gjør at de gjerne har en annen hjerneaktivitet enn en nevotypisk hjerne. 
 
I tillegg er det 3 nevrologiske utfordringer: 
  1. Utfordringer i frontallappen
  2. Mindre kobling mellom høyre og venstre hjernehalvdel
  3. Mindre kobling mellom frontallappen og den primitive delen av hjernen. 

1. Utfordringer i frontallappen. 

Frontallappen er hjernens GPS. Det er den delen av hjernen som gjør at vi klarer å lede og regulere oss selv, og alle tankene, handlingene og følelsene våre. I frontallappen har vi de eksekutive funksjonene*. Forskeren Thomas Brown (2013) deler de eksekutive funksjonene inn i 6 hovedfunksjoner som jobber sammen, raskt og ubevisst, for å hjelpe oss å håndtere dagliglivets oppgaver
 
Styre opppgaver: Dette går blant annet på å kunne planlegge, organisere seg selv, starte en oppgave og håndtere tid. 
 
Styre oppmerksomhet: Dette er jo en kjent utfordring, særlig ved det vi gjerne kaller ADD. Utfordringer her gjør det vanskelig å håndtere overganger, og det er knyttet til evnen til å fokusere, både mangel på fokus og hyperfokus. 
 
Styre innsats: Dette området er knyttet til å klare å regulere energinivået. De som har utfordringer på dette området har gjerne også problemer med å ta beslutninger, med behandlingshastighet (hvor lang tid de trenger) og med å ta beslutninger.
 
Styre handlinger: Dette er den klassiske ADHD`en med impulsivitet og hyperaktivitet. Utfordringer her ses også gjerne i dårlig håndskrift og ved at barnet er fiklete. 
 
Styre informasjon: Dette er de personene som har dårlig arbeidsminne, som er glemsomme og som ikke ser ut til å lære av feilene sine. De har utfordringer med å organisere ideene sine, og har gjerne vansker med matematikk og skrive stil.
 
Styre følelser: De fleste personer med ADHD har utfordringer med å styre følelsene sine. Det betyr ikke bare kraftig sinne og store frustrasjoner, men også at de blir veldig glade. De har gjerne lav frustrasjonstoleranse, går fort i forsvar og kan enten bli sint eller gå inn i seg selv. 
 
Disse seks funksjonene blir gradvis mer komplekse etterhvert som vi blir eldre. De er faktisk ikke ferdig utviklet før vi er rundt 25 år gamle. Mens alle har noen eksekutive utfordringer innimellom har personer med ADHD mye større vansker med utviklingen av og bruken av disse funksjonene enn de fleste andre på samme alder og utviklingsnivå. 
De ligger ca 30 prosent eller 3-5 år etter jevnaldrende barn, og frontallappen er ikke er ferdig utviklet før de er ut i 30-årene. 
 
Det vil si, at når vi ber barna om å «tenke over hva de har gjort» eller når vi prøver å få de til å forstå et eller annet når de er irriterte, har dette liten hensikt, for de har da faktisk ikke forutsetningene til å gjøre det. Har  barnet utfordringer med å styre følelsene sine, vil det bare gjøre vondt verre (dette betyr ikke at de aldri har forutsetninger til det, men at de ikke har det i øyeblikket).
 
Den andre utfordringen er mindre kobling mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Alle barn har utfordringer med kobling mellom de to hjernehalvdelene, men for barn med reguleringsvansker, er utfordringene større. Dette ser vi typisk hos barn med ADHD, autisme, barn utsatt for traumer.

Venstre og høyre hjernehalvdel

Den venstre delen av hjernen er den logiske delen, den som gjør at vi klarer å resonere, løse problemer og er fleksible. Den høyre delen, er den kreative, der følelsene våre ligger. Det er denne delen som er dominerende for personer med ADHD.
 
For å fungere optimalt, er det nødvendig at de to delene jobber sammen på en koordinert og balansert måte. Det fører til bedre problemløsning, refleksjon, kontroll over tanker, handlinger og følelser, bedre selvbevissthet, og barna gjør det bedre på skolen. Vi ser gjerne at jo mer integrert de to delene er, jo mindre kaos er det for barnet, og de er gjerne mindre rigide.
 
Det tredje og siste utfordringen er koblingen mellom frontallappen og den primitive delen av hjernen. Daniel Siegel og Payne Bryson (2011), kaller dette for hjernens første og andre etasje*.

Første og andre etasje

Første etasje er den primitive delen av hjernen. Reptilhjernen, det er her flukt, kamp og frysmekanismen ligger. Når vi utsettes for en reell fare, eller en tenkt fare, reagerer hjernens første etasje umiddelbart ved at vi går til kamp, vi flyter fra situasjonen eller vi går i frys.
 
En særdeles viktig evne når vi kommer i en farlig situasjon, utfordringen er imidlertid at det i dag er langt flere tenkte enn reelle farer.
 
Hjernens første etasje har en særdeles god hukommelse og er veldig god til å ta seg av oss og beskytte oss. Det gjør at hjernen vil huske hvis et barn tidligere ikke har klart ganging. Neste gang klassen skal jobbe med ganging, vil antakelig amygdala gå i fullt forsvar og bruke et av de responsmåtene den har: kamp/flukt/frys. 
 
 
 
Når barnet blir trigget eller stresset, og amygdala settes i sving, så går gjerne kjellerlemmen ned mellom første og andre etasje. Det vil si at barnet ikke har tilgang til å tenke eller resonnere. Handlingene er utelukkende basert på en respons. 
 
Vi får imidlertid et signal om når kjellerlemmen er i ferd med å gå ned.

"Når barnet begynner å svare eller ha dårlig oppførsel, er det et signal om at barnet er på vei inn i den primitive delen der instinktene tar over". 

Hjernens utvikling og betydningen for oppdragelse

Når vi oppdrar ut i fra atferd, det vil si at vi responderer på den atferden vi ser foran oss, så forutsetter vi at barnet har kontroll over sine tanker og handlinger. Vi forutsetter at de kan noe for det de gjør.Da trigges høyresiden, som er den dominerende siden for barn med ADHD. Denne delen vil da bli enda mer aktiv, mens den venstre får mulighet til å sove helt. De trenger ikke å reflektere, eller løse problemer (Siegel & Payne Bryson, 2011). 
 
Når vi ikke tar signalene vi får på alvor, og reagerer instinktivt på atferden ved å enten prøve å få de til å forstå og reflektere, eller bli irritert, så fører det bare til at første etasje trigges, og barnet går enten i forsvar, blir sint, stikker av, eller blir lei seg og lukker seg inn i seg selv. 
 
I tillegg så vil første etasje lagrer dette i arkivet over potensielt farlige situasjoner, og vil neste gang en lignende situasjon skjer, reagere langt tidligere og/eller mer intenst. 
 
Ved å bruke belønning og konsekvenser, uten å være helt sikker på at vi setter realistiske forventninger, så går vi ut i fra at barnet har kontroll over sine tanker, handlinger og følelser og at de evner å ta gode beslutninger. I stedet trenger de hjelp i stedet til ved å utvikle denne evnen. Det gjøres blant annet ved å hjelpe barnet å bruke både venstre og høyre hjernehalvdel og ved å integrere hjernens første og andre etasje. 

Litteratur: 

*Brown, T. (2013): A new understanding of ADHD in children and adults. Executive functions impairments
* Siegel og Payne Bryson (2011): The whole-brain child. 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.