ADHD og NLD: Likheter og forskjeller

forstå adhd Sep 23, 2017

Det er mange likheter mellom ADHD og NLD. Men det er også mange forskjeller. I dette innlegget gir jeg deg en grunnleggende forståelse av de to diagnosene. 

For noen år siden var familien på sammenbruddets rand. Vi visste at noe ikke var som det skulle med eldstejenta, men utredningsprosessen varte og rakk. Faktisk så tok det 8 ÅR før de fikk stilt riktig diagnoser. I løpet av de åtte årene har hun fått diagnose, den har blitt trukket tilbake, fått en ny, trukket tilbake, fått beskjed at det ikke er en diagnose, men symptomer på flere, til å endelig lande det hele som 12-åring. I disse årene var vi frustrerte og en smule irriterte. For hvordan kunne det ha seg at vi har vært borti både ADHD, non-verbale lærevansker (NLD), autisme og generelle lærevansker? Det kan da ikke være så vanskelig å få stilt en rett diagnose?

Lang tid før diagnosen blir satt

Det er ikke alltid er så lett å stille en riktig diagnose, det er flere årsaker til det. 

Hjernens utvikling

Personens  modningsnivå er bestemmende for funksjonsevnen, og de eksekutive funksjonene er den delen av hjernen som utvikler seg senest.

Ulik diagnose - samme vanske

Ulike diagnoser kan ha mange av de samme vanskene. Mange har en ting til felles; utfordringer med eksekutive funksjoner (EF). Problemet med å beskrive EF-vansker ved ADHD, er at det ikke er spesifikk: personer med autisme, psykisk problematikk, OCD og angst har samme vansker. 

Foreldre googler for å lese seg opp, noe som gjerne fører til enda mer forvirring, fordi de ulike diagnosene ligner jo sånn på hverandre. Da begynner synsingen, ikke bare for eget barn men også for andres. For vi kjenner jo gjerne igjen flere symptomer på eget barn når andre beskriver sitt. "Er det sjekket for.... Jeg hadde gjort det, for det er akkurat som å  høre om mitt barn". Det er viktig å holde tunga rett i munnen, stole på utrederne og ikke bli fristet til selvdiagnostisering  (uansett så vanskelig det kan være, for vi er jo så utålmodige og vil jo ha et svar!). ​

Likheter og forskjeller mellom ADHD og NLD

Det er mange likheter mellom ulike diagnoser, men det er også mange forskjeller. Jeg for min del tenker at vi skal være mindre opptatt av diagnosen (e), men heller se på hva har mitt barn utfordringer på, og sette igang tiltak på bakgrunn av det og ikke på bakgrunn av diagnosen. Har du sett en med ADHD, har du bare set én ikke alle. Slik er det for alle diagnoser. Jeg ser at det er stor forvirring blant foreldrene, derfor vil jeg ta opp likheter og forskjeller mellom ulike diagnoser. Dette er en kort forklaring, og kanskje litt overfladisk. Jeg henviser til litteratur jeg har brukt, og de som er interesserte kan gå til litteraturen for å lese mer.

Jeg starter med likheter og forskjeller mellom non-verbale lærevansker (NLD) og ADHD. NLD er en relativ ny lærevanske, som enda er ganske ukjent i Norge, og har heller enda ikke en diagnosestatus (det kan vi mene så mangt om).

Likheter mellom  ADHD og NLD

Både ADHD og NLD er en utviklingsmessig forstyrrelse. Hjernen er koblet på en annen måte enn en «nevrotypisk» hjerne. Personer med NLD og ADHD har en funksjonsnedsettelse i den høyre delen av hjernen, læringshjernen vår. Det er her man behandler ny og kompleks informasjon og kommunikasjon og samordning av ulike inntrykk. All ny informasjon behandles først i høyre hjernehalvdel for bearbeiding før den går videre til venstre halvdel. Mens en "nevrotypisk" person vil kunne sortere og filtrere alle de millioner av sanseinntrykk som man vi tar inn, så klarer ikke ADHD og NLD hjernen det.

Tenk deg oppgavene til en sekretær i en bedrift, så er er hjernen til en med nevrologisk utviklingsforstyrrelse en sekretær som er veldig dårlig til å gjøre jobben sin. Hjernen tar inn alt av sanseinntrykk, viktig som uviktig, og da er det klart at det blir kaos. Når papirer eller informasjon er sortert, må informasjonen kategoriseres og analyseres, det er bibliotekarens oppgave.  Bibliotekaren til en med NLD eller autisme gjør arbeidsoppgavene sine skikkelig dårlig.  Bibliotekaren til en med ADHD er på langt nær så dårlig i jobben, men i ADHD tilfellet sliter hun med at det ligger altfor mye informasjon fra sekretæren som ikke gjorde jobben sin. For personer med både autisme/NLD og ADHD, blir det derfor ekstra vanskelig.

Eksekutive vansker for personer med ADHD og NLD

Personer med ADHD har utfordringer i de eksekutive funksjonene som er hjernens kommandosentral. Det har derfor en vesentlig betydning for vår daglige funksjon og er først og fremst nært knyttet til hjernens frontallapp (pannelapp), og da spesielt de fremre områder (prefrontal cortex. ). Der er i frontallappen at tanker, følelser og handlinger i hjernen blir organisert. Alle våre tanker og atferd styres av de eksekutive funksjonene. Det er de eksekutive funksjonene som gjør at vi klarer å regulere og styre oss selv. Det vil si at hvis et barn med ADHD impulsivt gjør et eller annet eller får et frustrasjonsutbrudd, så kan han ikke noe for det, det er fordi han ikke klarer å styre atferden sin.

ADHD hjernen - Et orkester uten dirigent

Hvordan ville et orkester eller kor låte uten en dirigent? Jeg har sunget i kor i mange år, og jeg kan skrive under på at vi ikke er veldig presise sangere uten dirigenten vår! For disse barna så er hjernen  som et orkester uten dirigent. Det komplette kaos med andre ord. Hvis du vil lese mer om ADHD-hjernens utfordringer, så anbefaler jeg denne artikkelen om ADHD hjernens fem hovedutfordringer. 

Noen av de viktigste konsekvensene av eksekutive dysfunksjoner

  • Kan medføre redusert evne til planlegging, problemløsning, igangsetting og strukturering av aktiviteter.
  • Det kan føre til problemer med å konsentrere seg over tid og om mer enn en ting av gangen.
  • Man kan få vansker med å få oversikt over komplekse situasjoner, og med å tilpasse seg uforutsette hendelser og endrede krav i hverdagen.
  • Noen kan oppleve nedsatt dømmekraft, impulskontroll og begrenset innsikt.
  • Kortidshukommelsen eller arbeidsminnet påvirkes ofte. Dette er en del av hukommelsen som er sentral for midlertidig lagring og bearbeiding av informasjon, det er for eksempel den delen av hukommelsen som brukes i en samtale.

NLD og eksekutive vansker

Hva med personer med NLD da? Det er mange barn med NLD som har vansker med eksekutive funksjoner, noe det er altfor lite oppmerksomhet på. Det vil si at noen barn har NLD uten eksekutive vansker, mens andre har eksekutive funksjonsvansker i tillegg. Barn med NLD som har det i tillegg, vil da selvfølgelig få betydelig større vansker, enn for de med rene nonverbale lærevansker. De barna med NLD som har eksekutive vansker i tillegg, har gjerne problemer med oppmerksomhet. Det kan være på grunn av de spesifikke vanskene disse barna har med visuospatial orientering og prosessering av tid. Altså orientering  i tid og rom.

Funksjonsprofilen - en ulikhet mellom diagnosene

Ulikheten mellom NLD og ADHD er gjerne evneprofilen, det vil si WISC testen som barna våre gjerne tar hos PPT eller BUPP.  Mens barn med ADHD gjerne har en forholdsvis jevn evneprofil, vil en med NLD ha en helt annen funksjonsprofil, med stor variasjon mellom sterke og svake funksjoner. De sterke sidene for en med NLD er god verbal oppfattelse, gjentakelse, lagring og assosiering. De er derfor ofte flinke til å lære og huske verbalt materiale. 

Den primære vansken hos en med NLD er taktil og visuell persepsjon, noe som gjør det vanskelig å skille ut og kjenne igjen visuelle detaljer, og visuelle relasjoner. Det blir også vanskelig å organisere de visuelle, romlige inntrykkene. Vanskene medfører at de har dårlig oppmerksomhet på billedlige stimuli, som for eksempel bilder, film osv. Dette er kjernevansken hos personer med NLD: De er meget gode verbalt, men har store problemer med det visuelle.

Dette har selvfølgelig stor betydning for hvordan vi bør tilrettelegge for læring og hvordan ukeplaner og dagsplaner bør være.​ Mens en med ADHD eller autisme gjerne tjene på at planer visualiseres, trenger en med NLD informasjonen skriftlig. 

Når barnet har symptomer på både ADHD og NLD

​Mange med NLD viser symptomer på ADHD, og noen med ADHD kan ha en nonverbal lærevanskeprofil. For eksempel er det ikke uvanlig at elever med NLD blir beskrevet som uoppmerksomme, impulsive og hyperaktive, samt at de kan ha vansker med selvregulering, arbeidsminne og andre eksekutive funksjoner.

Forskning viser at det er ganske vanlig at barn med nonverbale lærevansker uten ADHD i førskolealder virker hyperaktive, for dernest å roe seg når de blir noen år eldre. Det kan være på grunn av den store vansken de har med det visuelle. Men som sagt det er ikke uvanlig at barn har både NLD og ADHD.

Å sortere ut hva som er ADHD og hva som er NLD, kan være vanskelig i førskolealder, både fordi den nonverbale evneprofilen kan være lite uttalt i så tidlig alder og fordi hyperaktiv atferd er ganske vanlig i den alderen. Mange vokser seg ut av hyperaktiviteten, men har en ADHD er det vanlig at ikke hyperaktiviteten og impulsiviteten dempes før i ungdomsskolealder.

Lurer du på om barnet ditt har ADHD? Jeg har laget en sjekkliste basert på diagnosemanualen som vi bruker i Norge. Den kan du laste ned gratis her.

Litteratur: 

Handorff, J. A (2009): Utviklingsforstyrrelser, psykiske og somatiske lidelser knyttet til nonverbale lærevansker. I: Urnes, A-G. & Eckhoff, G (red.): Nonberbale lærevansker. Universitetsforlaget

Urnes, A-G. (2009): Hva er non-verbale lærevansker? I: Urnes, A-G. & Eckhoff, G (red.): Nonberbale lærevansker. Universitetsforlaget

Ørbeck AL (2011): Eksekutive funksjoner. Innsikt 2:5. s.12-13.

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.